วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันพระสังฆาธิการ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home รายนามเจ้าคณะจังหวัด มหานิกาย

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พระพรหมดิลก
(เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9)

วัดสามพระยา (พระอารามหลวง)
เขตพระนคร

2.

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

พระราชนันทมุนี
(ไสว)

วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองนนทบุรี

3.

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

พระเทพรัตนสุธี
(สมศักดิ์ ป.ธ.5)

วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)
อำเภอธัญบุรี

4.

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

พระเทพสมุทรมุนี
(บุญสม ป.ธ.9)

วัดกลางวรวิหาร
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

คณะสงฆ์ภาค 2

ลำดับ
ที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครอง
ระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

พระเทพรัตนากร
(นพปฎล(แวว))

วัดพนัญเชิงวรวิหาร (พระอารามหลวง)
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

2.

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พระราชสุวรรณเวที
(ประถม ป.ธ.4)

วัดต้นสน
อำเภอเมืองอ่างทอง

3.

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

พระธรรมปิฎก
(ชวลิต ป.ธ.9)

วัดพระพุทธบาท (พระอารามหลวง)
อำเภอพระพุทธบาท

คณะสงฆ์ภาค 3

ลำดับ
ที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครอง
ระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

พระราชพุทธิวราภรณ์
(ประเทือง ป.ธ.4)

วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองลพบุรี

2.

เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

พระเทพปริยัติสุธี
(ยงยุทธ ป.ธ.9)

วัดพระนอนจักรสีห์ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองสิงห์บุรี

3.

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท

พระชัยนาทมุนี
(เบิ้ม จนฺทสีโล)

วัดสระไม้แดง
อำเภอสรรคบุรี

4.

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

พระราชอุทัยกวี
(ประชุม ป.ธ.5)

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองอุทัยธานี

คณะสงฆ์ภาค 4

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พระเทพปริยัติเมธี
(สฤษดิ์ ป.ธ.9)

วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองนครสวรรค์

2.

เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร

พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ ป.ธ.8)

วัดคูยาง (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองกำแพงเพชร

3.

เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร

พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์
(วิรัช ป.ธ.4)

วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองพิจิตร

4.

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

พระเทพรัตนกวี
(สุรินทร์ ป.ธ.7)

วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 5

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

พระราชธรรมคณี
(นารถ)

วัดศรีรัตนาราม
อำเภอเมืองพิษณุโลก  

2.

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

พระราชวิมลเมธี
(บุญโรจน์ ป.ธ.9)

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (พระอารามหลวง)
อำเภอศรีนคร

3.

เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

พระครูวิสุทธิปัญญาสาร
(นิพนธ์

วัดท่าไม้เหนือ
อำเภอพิชัย

4.

เจ้าคณะจังหวัดตาก

พระราชวิทยาคม
(สาย)

วัดท่าไม้แดง
อำเภอเมืองตาก 

คณะสงฆ์ภาค 6

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

พระราชจินดานายก
(คำอ้าย)

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลำปาง

2.

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พระเทพสิทธินายก
(ชื่น ป.ธ.6)

วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองเชียงราย

3.

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

พระเทพญาณเวที
(ศรีมูล ป.ธ.6)

วัดศรีอุโมงค์คำ
อำเภอเมืองพะเยา

4.

เจ้าคณะจังหวัดแพร่

พระราชเขมากร
(ประยุทธ ป.ธ.9)

วัดพระบาทมิ่งเมือง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองแพร่

5.

เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระราชคุณาภรณ์
(กานต์ ป.ธ.7)

วัดภูมินทร์
อำเภอเมืองน่าน

คณะสงฆ์ภาค 7

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

พระเทพโกศล
(สังวาลย์ ป.ธ.6)

วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองเชียงใหม่

2.

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

พระราชปัญญาโมลี
(จำรัส ป.ธ.7)

วัดพระธาตุหริภุญชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลำพูน

3.

เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระญาณวีรากร
(จันทิมา)

วัดหัวเวียง
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

พระธรรมวิมลมุนี
(สายพงษ์ ป.ธ.5)

วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองอุดรธานี

2.

เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระราชพุฒิมุนี
(ประทัย ป.ธ.5)

วัดศีรษะเกษ
อำเภอเมืองหนองคาย

3.

เจ้าคณะจังหวัดเลย

พระราชวีราภรณ์
(เสาร์ ป.ธ.7)

วัดศรีบุญเรือง
อำเภอเมืองเลย

4.

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

พระเทพสิทธิโสภณ
(สุรสีห์)

วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสกลนคร

5.

เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู

พระราชปรีชามุนี
(บุญจันทร์)

วัดนันทวิชัย อำเภอโนนสัง

6.

เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ

พระวิชัยธรรมคณี
(ประสงค์)

วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
อำเภอเซกา

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

พระราชปริยัติโสภณ
(ถนอม ป.ธ.6)

วัดหนองกุง
อำเภอน้ำพอง

2.

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

พระเทพสิทธาจารย์
(น้อย)

วัดมหาชัย (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองมหาสารคาม

3.

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

พระเทพปัญญาเมธี
(ปราชญ์ ป.ธ.7)

วัดกลาง (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

4.

เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

พระพุทธิสารมุนี
(สุเทพ)

วัดบ้านเปลือยใหญ่
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

พระราชธีราจารย์
(ศรีพร ป.ธ.9)

วัดมณีวนาราม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี

2.

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

พระราชกิตติรังษี
(บุญทัน)

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ

3.

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม

พระเทพวรมุนี
(สำลี ป.ธ.5)

วัดพระธาตุพนม (พระอารามหลวง)
อำเภอธาตุพนม

4.

เจ้าคณะจังหวัดยโสธร

พระราชรัตนกวี
(สำลี ป.ธ.6)

วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองยโสธร

5.

เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

พระราชรัตนโมลี
(สมยง ป.ธ.7)

วัดศรีบุญเรือง
อำเภอเมืองมุกดาหาร

6.

เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม ป.ธ.7)

วัดบ่อชะเนง
อำเภอหัวตะพาน

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

พระราชวิมลโมลี
(ดำรง)

วัดพายับ
อำเภอเมืองนครราชสีมา

2.

เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

พระราชปริยัติกวี
(สุพจน์ ป.ธ.5)

วัดกลาง (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองบุรีรัมย์

3.

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

พระเทพภาวนาวิกรม
(บุญมา ป.ธ.6)

วัดชัยภูมิพิทักษ์
อำเภอหนองบัวแดง

4.

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

พระโสภณปริยัติยาภรณ์
(ฉัตต์ ป.ธ.4)

วัดพรหมสุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์

คณะสงฆ์ภาค 12

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

พระราชภัทรธาดา
(ประเทือง ป.ธ.4)

วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)
อำเภอบ้านสร้าง

2.

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก

พระราชพรหมคุณ
(สวาท)

วัดพราหมณี (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองนครนายก

3.

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

พระธรรมปริยัติมุนี
(ประยนต์ ป.ธ.9)

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

4.

เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว

พระราชธรรมภาณี
(สุนาถ ป.ธ.4)

วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองสระแก้ว

คณะสงฆ์ภาค 13

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

พระเทพชลธารมุนี
(ประจวบ ป.ธ.7)

วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง)
อำเภอศรีราชา

2.

เจ้าคณะจังหวัดระยอง

พระราชสิทธินายก
(สมอิง ป.ธ.7)

วัดเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง

3.

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

พระราชจันทโมลี
(ประเสริฐ)

วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง)
อำเภอท่าใหม่

4.

เจ้าคณะจังหวัดตราด

พระบุรเขตธรรมคณี
(บังคม ป.ธ.5 )

วัดบางปรือ
อำเภอเมืองตราด

คณะสงฆ์ภาค 14

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

พระเทพมหาเจติยาภรณ์
(ชัยวัฒน์ ป.ธ.9)

วัดพระปฐมเจดีย์ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองนครปฐม

2.

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

พระราชปริยัติเมธี
(เชษฐา)

วัดสุวรรณภูมิ
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

3.

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

พระราชรัตนวิมล
(พยุง ป.ธ.4)

วัดกาญจนบุรีเก่า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี

4.

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

พระเทพสาครมุนี
(สมบูรณ์ ป.ธ.9)

วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองสมุทรสาคร

คณะสงฆ์ภาค 15

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

พระธรรมปัญญาภรณ์
(ไพบูลย์ ป.ธ.7)

วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองราชบุรี

2.

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

พระวชิรธรรมคณี
(ผ่อง ป.ธ.5)

วัดหนองจอก
อำเภอท่ายาง

3.

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

พระสมุทรธรรมคณี
(จำลอง ป.ธ.5)

วัดกลางเหนือ
อำเภอบางคนที

4.

เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระเทพสิทธิวิมล
(ละเอียด)

วัดคลองวาฬ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระเทพสิริโสภณ
(ภากร ป.ธ.8)

วัดวังตะวันตก
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

2.

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร

พระธรรมโกศาจารย์
(องอาจ ป.ธ.9)

วัดขันเงิน (พระอารามหลวง)
อำเภอหลังสวน

3.

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระเทพพิพัฒนาภรณ์
(ชูชาติ ป.ธ.5)

วัดท่าไทร
อำเภอกาญจนดิษฐ์

คณะสงฆ์ภาค 17

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

พระราชสิริมุนี
(สมใจ ป.ธ.5)

วัดท่าเรือ
อำเภอถลาง

2.

เจ้าคณะจังหวัดตรัง

พระราชวรากร
(สงบ ป.ธ.7)

วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองตรัง

3.

เจ้าคณะจังหวัดกระบี่

พระวิมลธรรมคณี
(เลี่ยว ป.ธ.1-2)

วัดกระบี่น้อย
อำเภอเมืองกระบี่

4.

เจ้าคณะจังหวัดพังงา

พระเทพปัญญาโมลี
(วิศิษฏ์ ป.ธ.9)

วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองพังงา

5

เจ้าคณะจังหวัดระนอง

พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร ป.ธ.4)

วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระนอง

คณะสงฆ์ภาค 18

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา

พระศรีรัตนวิมล
(ชิต ป.ธ.9)

วัดโคกสมานคุณ
อำเภอหาดใหญ่

2.

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

พระราชปริยัติมุนี
(อักษร ป.ธ.9)

วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองพัทลุง

3.

เจ้าคณะจังหวัดสตูล

พระครูศรีวุฒิโสภณ
(ทรงวุฒิ ป.ธ.6)

วัดมงคลมิ่งเมือง
อำเภอเมืองสตูล

4.

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

พระสิริจริยาลังการ
(ชรัช ป.ธ.6)

วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) 
อำเภอเมืองปัตตานี

5.

เจ้าคณะจังหวัดยะลา

พระราชปัญญามุนี
(ภิญโญ ป.ธ.9)

วัดเวฬุวัน
อำเภอเมืองยะลา

6.

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

พระเทพศีลวิสุทธิ์
(อ่อน)

วัดประชุมชลธารา
อำเภอสุไหงปาดี

 
e-Book (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)

   
   
   
       
   
     
     

คู่มือพระสังฆาธิการ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำอำนวยพรปีใหม่

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้128
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้177
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้128
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1469
mod_vvisit_counterเดือนนี้1409
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6423
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด328139

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 23.22.182.29
,
Now is: 2016-02-07 19:52
ราคาน้ำมัน