วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 39/60
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 40/60
โครงการถวายความรู้ฯเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 21/60
กฎหมายคณะสงฆ์ และมติ มส. ที่คณะสงฆ์ควรทราบ
บทความทางศาสนา
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home รายนามเจ้าคณะจังหวัด ธรรมยุต

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติกนิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ ภาค 12-13

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-จังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ ป.ธ.9)

วัดบวรนิเวศวิหาร(ราชวรวิหาร)
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2.

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

พระครูวินัยสารโสภณ (เสถียร)

วัดบางขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี

3.

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ)

วัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี

4.

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พระราชบัณฑิต (ธรณิศร์)

วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก อำเภอไชโย

5.

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชเมธากรกวี (โสภณ)

วัดเสนาสนาราม (ราชวรวิหาร) อำเภอพระนครศรีอยุธยา

6.

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

พระราชสารสุธี
(อาชว์ ป.ธ.7)

วัดตรีทศเทพ (วรวิหาร)
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

7.

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ)

วัดศรัทธาประชากร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

8.

เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

พระราชวินัยเวที (ประยงค์)

วัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

9.

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี

พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์)

วัดดอนตูมกมลาวาส อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

10.

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว

พระเทพโมลี 
(ธนู ป.ธ.4) รก.

วัดเทพศิรินทราวาส
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

11.

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก

พระมุนีนายก (บุญมี)

วัดตำหนัก อำเภอเมืองนครนายก

12.

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

พระศรีกิตติเมธี
(รุ่งโรจน์ ป.ธ.9)

วัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

13.

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

พระเทพสุทธาจารย์
(อนันท์)

วัดเขาบางทราย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี

14.

เจ้าคณะจังหวัดระยอง

พระปริยัติโมลี
(ชูชาติ ป.ธ.4)

วัดสารนาถธรรมาราม
อำเภอแกลง

15

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

พระธรรมเมธี
(บังเอิญ ป.ธ.9)

วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี

16

เจ้าคณะจังหวัดตราด

พระครูสุพจนวรคุณ
(สุพจน์ น.ธ.เอก)

วัดห้วงพัฒนา
อำเภอเขาสมิง

คณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พระสิริรัตนสุธี (ทรงยศ)

วัดแสงธรรมสุทธาวาส อำเภอชุมแสง

2.

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ป.ธ.6)

วัดสนธิกรประชาราม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

3.

เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร

พระราชสารโมลี
(เฉลิม ป.ธ.5)

วัดนาควัชรโสภณ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

4.

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์

พระวินัยสาทร (ถวิล)

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวง) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

5.

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก

พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ป.ธ.7)

วัดสีตลาราม อำเภอเมืองตาก

6.

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่

พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์) รก.

วัดอนาลโยทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา

7.

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน

พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล)

วัดรัตนวนาราม อำเภอเมืองพะเยา

8.

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ป.ธ.9) รก.

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (พระอารามหลวง) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

5.

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

พระราชวิสุทธิญาณ
(ฤทธิรงค์)

วัดป่าดาราภิรม อำเภอจอมทอง เชียงใหม่

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

พระราชวราลังการ (สิงห์ ป.ธ.6)

วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองอุดรธานี

รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

พระจันโทปมาจารย์ วิ. (สว่าง)

วัดศรีหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ

2.

เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระกิตติสารโสภณ (บุญเลิศ)

วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ

3.

เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ

พระประภัสสรมุนี (ดิรันต์ ป.ธ.4)

วัดท่าสะอาด อำเภอเซกา

4.

เจ้าคณะจังหวัดเลย

พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ ป.ธ.4)

วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย

รองเจ้าคณะจังหวัดเลย

-(ว่าง)

-

5.

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

พระราชวิสุทธินายก (พรมมา)

วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร

รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

พระครูโกวิทสังฆการ (สัมภาส)

วัดกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส

6.

เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู

พระศาสนดิลก (ทวีศักดิ์)

วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ป.ธ.7)

วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองขอนแก่น

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

พระครูมงคลธรรมจารี (มงคล)

วัดศรีประทุมวนาราม อำเภอบ้านฝาง

2.

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์)

วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย

3.

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

พระเทพสารเมธี (บัวศรี ป.ธ.4)

วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

พระญาณรักขิต (แผน)

วัดวีระวงศาวาส อำเภอสมเด็จ

4.

เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.4)

วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

พระราชธรรมโกศล (สวัสดิ์)

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

2.

เจ้าคณะจังหวัดยโสธร

พระราชสุทธาจารย์ (สมดี)

วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร

3.

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

พระญาณวิเศษ วิ. (สุพรรณ)

วัดหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์

4.

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม

พระวิมลธรรมภาณ (สำเนา)

วัดทุ่งศรีสองเมือง อำเภอศรีสงคราม

5.

เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

พระสุทธิสารโสภณ (สังเวียน ป.ธ.3)

วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ อำเภอนิคมคำสร้อย

6.

เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ ป.ธ.3)

วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร ป.ธ.5)

วัดศาลาลอย อำเภอเมืองนครราชสีมา

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

พระวินัยโมลี (คำปอน)

วัดสุทธจินดา (วรวิหาร) อำเภอเมืองนครราชสีมา

2.

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

พระสุวีรญาณ (พิชาญ ป.ธ.7)

วัดศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ

3.

เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

พระประสาธน์สารคุณ (อาจ ป.1-2)

วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

4.

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

พระราชวิสุทธิมุนี วิ. (เยื้อน)

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด

คณะสงฆ์ภาค 14-15

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี

พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม)

วัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

2.

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ ป.ธ.8)

วัดสิริกาญจนาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี

3.

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

พระครูวิสุทธิธรรมวัฒน์
(ศักดิ์ ป.ธ.3)

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
อำเภอบ้านแพ้ว

4.

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

พระราชธรรมสุธี (ทวี ป.ธ.3)

วัดเกตการาม (พระอารามหลวง) อำเภอบางคนที

5.

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

พระครูปิยธนาทร
(วิษณุ น.ธ.เอก)

วัดอมรินทราราม
อำเภอเมืองราชบุรี

6.

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

พระศรีวิสุทธินายก (วินัย ป.ธ.9)

วัดสนามพราหมณ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี

7.

เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระราชสุทธิโมลี (สุทิน ป.ธ.5)

วัดธรรมิการาม(วรวิหาร)
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16-17-18

ลำดับที่

ตำแหน่งและเขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด

วัด (อำเภอ)

1.

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี ป.ธ.4)

วัดพระมหาธาตุ (วรมหาวิหาร) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

2.

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์)

วัดโมกขธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

3.

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร

พระราชพิศาลสุธี (เสน่ห์ ป.ธ.4)

วัดโพธิการาม อำเภอเมืองชุมพร

4.

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์)

วันควนกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

5.

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล

พระสุทธิสารสุธี (ฉาย)

วัดดอนรัก อำเภอเมืองสงขลา

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล

พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ป.ธ.4)

วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสงขลา

6.

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

พระราชวิสุทธิกวี (สุทัศน์ ป.ธ.5)

วัดภูผาภิมุข อำเภอเมืองพัทลุง

7.

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

-ว่าง-

 

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

พระโพธาภิรามมุนี (ทอง)

วัดยะลาธรรมาราม อำเภอเมืองยะลา

 
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ


พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายพิศาฬเมธ แช่มโสภา
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
E-BOOK (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)


นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้87
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้94
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว606
mod_vvisit_counterเดือนนี้1694
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2728
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด419330

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.140
,
Now is: 2017-11-21 01:45
ราคาน้ำมัน