วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันพระสังฆาธิการ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่


                                               *************************************************
สถาบันพระสังฆาธิการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้เป็นมุมส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและบริการประชาชน
               
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการ ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน โดยจัดให้มีมุมสำหรับการเรียนรู้ของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งมุมเรียนรู้ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยพระไตรปิฎก เอกสารตำรา หนังสือวิชาการต่าง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ  คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและความรู้ด้านอื่น ๆ อำนวยความสะดวกในการค้นคว้าเพื่อการพัฒนาความรู้สำหรับการทำงานและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                                                     ******************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 4 กุมภาพันธ์ 2559


สถาบันพระสังฆาธิการ พัฒนาปรับปรุงอาคารฝึกอบรมโดยติดตั้งเหล็กดัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                
เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ติดตามการดำเนินงานจัดทำและติดตั้งเหล็กดัดอาคารฝึกอบรม 4 ชั้น เพื่อป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาลิงป่าเข้าบุกรุกรื้อค้นและทำลายทรัพย์สินภาพในห้องพัก ดังนั้นสถาบันพระสังฆาธิการจึงได้ของบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ
                                                           ************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 4 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงซักล้าง ของสถาบันพระสังฆาธิการ
                เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงซักล้าง เพื่อใช้สำหรับการอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการ และประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามแผนงานงบประมาณปี 2559 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ ให้มีความพร้อมในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ รวมถึงการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
                                                     ****************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 28 มกราคม 2559 

ขอแสดงความอาลัยแด่พระครูสิริคณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
          ด้วย พระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) อำเภอเมือง ฯ จังหวัดราชบุรี อายุ 83 ปี ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 11.42 น. และได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2559
           ในการนี้ นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมถวายน้ำสรงศพแด่พระครูสิริคณาภรณ์ ด้วยความอาลัย และขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ 100 วัน เวลา 20.00 น. ณ วัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี 
                                                      *************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 มกราคม 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม
         เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ประจำปี 2559 ณ วัดถ้ำสิงโตทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559
         โดยนายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร
                                                 *****************************
                              ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 มกราคม 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
        วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2559 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                                ******************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 14 มกราคม 2559

สถาบันพระสังฆาธิการร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานพระพุทธศานสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          โดยนายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ พร้อมทั้งทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ บริเวณโดมสวนธรรม 
                                                       ***************************
                                   ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 24 ธันวาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมทำความสะอาดทางขึ้น "สันติเจดีย์"
         วันนี้ (22 ธันวาคม 2558) สถาบันพระสังฆาธิการ จัดกิจกรรมสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ Big Cleaning Day ประจำเดือนธันวาคม 2558 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของสถาบันพระสังฆาธิการ รวมพลังพัฒนาปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ บริเวณเชิงเขาทางขึ้นสู่สันติเจดีย์ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในการเดินขึ้นไปชมธรรมชาติ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
                                                  *******************************
                                      ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 22 ธันวาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการจัดทำห้องผลิตสื่อธรรมะเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
         เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการผลิตสื่อธรรมะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสังฆาธิการทั่วประเทศและประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังได้ทางเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทำการทดสอบระบบและทดลองผลิตรายการ สำหรับช่องทางการออกอากาศนั้นจะได้ประสานขอความร่วมมือเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในการนำออกอากาศ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการผลิตสื่อเสริมความรู้พระสังฆาธิการ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์ตามสมควร เพราะการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายความเป็นศูนย์ผลิตสื่อวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐานและทันสมัยในอนาคตต่อไป
                                                  *******************************
                                      ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 8 ธันวาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันพระสังฆาธิการ สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จัดโดยวัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 - 13 ธันวาคม 2558 โดยสถาบันพระสังฆาธิการ ให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
          โอกาสนี้ นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมถวายความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
                                                  *******************************
                                      ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 8 ธันวาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับวัดบุรีราชวนาราม ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา
           วันนี้ (3ธันวาคม 2558) สถาบันพระสังฆาธิการ สำรวจตรวจตราพื้นที่บริเวณองค์พระประธานปางโปรดอาฬวกยักษ์ พระประธานประจำสถาบันพระสังฆาธิการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความร่มรื่นสวยงามโดยร่วมกับวัดบุรีราชวนาราม (วัดหุบผาสวรรค์) ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในดำเนินการซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมาก คาดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมใจชาวพุทธในการมากราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในอนาคตต่อไป
                                                    *************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 ธันวาคม 2558
สภาพปัจจุบัน 

สภาพก่อนการพัฒนาปรับปรุง

สถาบันพระสังฆาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 2 (ปี 2559-2563)   
           สถาบันพระสังฆาธิการ ในฐานะสถาบันทางวิชาการในสังกัดของสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการและบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความสามารถ และตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัย มีศักยภาพในความเป็นผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชน บทบาทหน้าที่ของสถาบันพระสังฆาธิการและภารกิจที่ผ่านมาได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายหลายโครงการ ทั้งโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 1 (ปี 2553-2557) และโครงการอื่น ๆ ที่ดำเนินการในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558  ซึ่งเป็นช่วงของการสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 1 ไปแล้ว
          ที่ผ่านมา แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 1 (ปี 2553-2557) ได้ยึดมั่นหลักการและแนวทาง ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการให้แด่คณะสงฆ์ในด้านการปกครอง ด้วยความคาดหวังที่จะยกระดับให้ใกล้เคียงสถาบันฝึกอบรมชั้นนำอื่น ๆ  มีความพร้อมและทัศนคติในการทำงานเป็นทีม  สามารถสร้างเครือข่ายร่วมมือกับภาคส่วนอื่นในสังคม รวมทั้งยังต้องสามารถบูรณะการและเชื่อมโยงการทำงานภายในระบบราชการในทุกระดับเข้าด้วยกัน มีความสามารถในการรับรู้  เรียนรู้  มองไปข้างหน้าและคาดการณ์ล่วงหน้า  มีความยืดหยุ่นคล่องตัวรวดเร็ว  สามารถคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนและปรับตัวได้อย่างราบรื่นเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม สร้างระบบธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลตนเองที่ดี  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธาเปิดให้มีการมีส่วนร่วม งดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีความเป็นเลิศในหน้าที่  ความรับผิดชอบต่อคณะสงฆ์และพระสังฆาธิการ ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  แน่นอนและทันกาล  โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน  รวมทั้งต้องมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนและจัดหาผลสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ได้  ซึ่งขณะนี้แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 1 (ปี 2553-2557) ได้สิ้นสุดลง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 2 (ปี 2559-2563) ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) นโยบายหรือความจำเป็นเร่งด่วนจากภายนอก ความคาดหวังจาก Stakeholders ที่สำคัญ ศักยภาพและความเป็นไปได้ของหน่วยงาน คาดว่าแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 2 (ปี 2559-2563) จะดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ในเร็วๆนี้
                                             *****************************
                           ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 23 พฤศจิกายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ จัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู่สังคม
            สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดพิมพ์ "วารสารสถาบันพระสังฆาธิการ" เผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา กิจการคณะสงฆ์และกิจกรรมโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันพระสังฆาธิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนงานโครงการผลิตสื่อเสริมความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในปีงบประมาณ 2559 วารสารดังกล่าวกำหนดเป็นราย 3 เดือน ฉบับปฐมฤกษ์ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 จะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลที่เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ ที่จัดโดยสถาบันพระสังฆาธิการในแต่ละปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บางส่วนจะเผยแพร่ไปยังหน่วยราชการต่าง ๆ ด้วย
                                                *************************
                                 ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 20 พฤศจิกายน 2558 

รางวัลพระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และรางวัลของสำนักงาน ป.ป.ช. แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และรางวัลของสำนักงาน ป.ป.ช. แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.ครบรอบ 16 ปี ณ อาคาร 4 ห้องนนทบุรี 1 สำนักงานป.ป.ช.
          รางวัลในทุกประเภทเป็นการยกย่องและเชิดชูให้เป็นบุคคลตัวอย่างให้แก่สังคมไทย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานซื่อสัตย์สุจริต หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนภารกิจของ สำนักงานป.ป.ช. และตอบแทนคุณประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่แผ่นดินไทย 
          ในครั้งนี้ นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งโครงการนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกัลยาณมิตร ป.ป.ช. ได้รับโล่รางวัลจำนวน 33 คน และเกียรติบัตร 8 คน
                                                        *************************
                                 ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 พฤศจิกายน 2558 

สถาบันพระสังฆาธิการปรับปรุงพื้นที่จัดมุมนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แด่พระสังฆาธิการและผู้สนใจ
          
 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนภายในอาคารเอนกประสงค์ เพื่อจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสถาบันพระสังฆาธิการ การปกครองคณะสงฆ์ และหลักวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนองงานคณะสงฆ์ ซึ่งการจัดทำนิทรรศการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งตามแผนงานโครงการผลิตสื่อเสริมความรู้แด่พระสังฆาธิการ             
           สำหรับพื้นที่จัดนิทรรศการ อยู่ภายในอาคารเอนกประสงค์ชั้นล่าง เชื่อมต่อกับห้องฉันภัตตาหาร ส่วนชั้นบนอาคารเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ดังนั้นการจัดมุมนิทรรศการฯ จะช่วยให้พระสังฆาธิการ รวมทั้ง เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สนใจได้รับความรู้ ยิ่งขึ้น
                                                       *************************
                                 ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 พฤศจิกายน 2558 

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
              เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สถาบันพระสังฆาธิการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2559 ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยเทพื้นคอนกรีต ปูพื้นกระเบื้อง และสร้างหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวกำหนดให้เป็นลานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสุตรสำหรับพระสังฆาธิการ และใช้เป็นลานเอนกประสงค์สำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าค่ายคุณธรรม อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก 
                                             ****************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 16 พฤศจิกายน 2558 

สถาบันพระสังฆาธิการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทำรายงานประจำปี 2558
              เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณกำหนดให้ส่งคำของบประมาณโดยรัฐมนตรีที่กำกับให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันพระสังฆาธิการได้ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัด จากนั้นได้ประชุมเรื่องการจัดทำรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
                                                 ****************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 12 พฤศจิกายน 2558 

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ สำรวจติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ภายในสถาบันพระสังฆาธิการ
                เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างสถานที่จอดรถข้างอาคารฝึกอบรม , โรงซักล้าง และการเทพื้นคอนกรีตพร้อมคลุมหลังคาส่วนต่อเติมอาคารฝึกอบรม เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสนองงานคณะสงฆ์ และบริการสังคม
                                                     ****************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 พฤศจิกายน 2558 

สถาบันพระสังฆาธิการ จัด BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ 2559 
               เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สถาบันพระสังฆาธิการ (สฆ.) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ 2559 วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในสถานที่ทำงาน ฯลฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐาน มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการและกิจการงานพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ 
               สำหรับกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมกันจัดเก็บทำความสะอาด ปรับปรุง ห้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
                                                         **************************
                                       ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 9 พฤศจิกายน 2558 

การประชุมเตรียมการจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ  ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อเตรียมการจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานสถาบันพระสังฆาธิการ จ.ราชบุรี
                                                     ****************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 9 พฤศจิกายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับฝ่ายออกแบบก่อสร้างสำรวจพื้นที่เตรียมปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้ในกิจการพระศาสนา ในปีงบประมาณ 2559
          เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง กองพุทธศาสนสถาน ได้ลงสำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ ในปีงบประมาณ 2559 โดยจะดำเนินการก่อสร้างที่จอดรถพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารฝึกอบรม จำนวน 1 แห่ง เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารฝึกอบรมเชื่อมต่อห้องน้ำ พร้อมคลุมหลังคาตลอดแนว เพื่อป้องกันแดดฝนและพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการจะดำเนินการปรับปรุงอาคารฝึกอบรมโดยสร้างเหล็กดัดป้องกันลิงป่ารื้อค้นสิ่งของภายในอาคาร และก่อสร้างโรงซักตากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสังฆาธิการและผู้ติดต่อขอใช้บริการสถานที่ ในการดำเนินการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งตามแผนพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ สู่การมีมาตรฐานด้านวิชาการและบริการในอนาคต
                                                       ****************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 กันยายน 2558

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
           วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
                                                         ****************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 14 กันยายน 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตรวจเยี่ยมพระสังฆาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกนก  แสนประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ฯ  ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                                                     ****************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 7 กันยายน 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตรวจเยี่ยมพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี     
           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกนก  แสนประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ฯ  ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                                                     ****************************
                                      ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 กันยายน 2558

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
           เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงานเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการระดับอำนวยการต้น/สูง และชำนาญการพิเศษ" ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล            
                                                      ****************************
                                      ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 สิงหาคม 2558

วัดแพร่ธรรมารามบริจาคชุดเครื่องเสียงประจำห้องประชุมฯสถาบันพระสังฆาธิการ
           เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น . พระปลัดเอกราช เขมานนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแพร่ธรรมาราม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เจ้าคณะตำบลจังหวัด (ธรรมยุต) ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 ในนามคณะศิษย์วัดแพร่ธรรมาราม เข้ารับหนังสืออนุโมทนาขอบคุณจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีปิดโครงการฯ ในการที่พระปลัดเอกราช เขมานนฺโท และคณะศิษย์วัดแพร่ธรรมราม ได้บริจาคชุดเครื่องเสียงยี่ห้อ BOSE ประกอบด้วย ลำโพง เครื่องควบคุมลำโพง เครื่องมิกเซอร์ เครื่องพาวเวอร์แอม และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับติดตั้งประจำห้องประชุมบรรยายถวายความรู้ฯ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐเป็นอย่างยิ่ง
                                                        **************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 17 กรกฎาคม 2558

พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 บริจาคทรัพย์เพื่อการพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
       เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ รุ่นที่ 19 ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ในปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมบริจาคทรัพย์จัดสร้างเตียงประจำห้องพักพระสังฆาธิการ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) เพื่อร่วมพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถสนองงานคณะสงฆ์และรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
        ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีปิด ได้เมตตาประทานโอกาสให้ พระมหาสำเริง ธมฺมเตโช เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง วัดสุนทราราม  ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ประธานคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 ในนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 เข้ารับหนังสืออนุโมทนาขอบคุณ นับเป็นขวัญกำลังใจแด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมโครงการฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ
                                                   **************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 17 กรกฎาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำอาคารงบประมาณประจำปี 2558
           สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยในปีงบประมาณ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารฝึกอบรม อาคารเอนกประสงค์และวิหารสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
                                                        **************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 กรกฎาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการปรับปรุงภูมิทัศน์ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ภายใน
            เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ต่างๆภายในบริเวณสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาติดต่อราชการและใช้บริการสถาบันพระสังฆาธิการ
                                                        **************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 กรกฎาคม 2558

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 36 ร่วมบริจาคพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 36 ที่เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ได้ร่วมบริจาคจัดสร้างประตูกระจกหน้าอาคารฝึกอบรมของสถาบันพระสังฆาธิการ และบริจาคผ้าคลุมพนักเก้าอี้ประจำห้องบรรยายถวายความรู้ ฯ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามแผนงานงบประมาณประจำปี 2558 นับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกิจการคณะสงฆ์ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบไป
                                                      *****************************
                                   ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 22 มิถุนายน 2558

ธรรมสภา-สถาบันบันลือธรรม มอบหนังสือธรรรมะเพื่อใช้ในกิจกรรมของสถาบันพระสังฆาธิการ
            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้แทนธรรมสภา-สถาบันบันลือธรรม ได้สนับสนุนหนังสือธรรมะแก่สถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
                                                   ******************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 มิถุนายน 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
            เมื่อเร็วๆนี้ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำกับดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ เดินทางมารับมอบงานก่อสร้างถนนลาดยางและตรวจติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างต่างๆ ของสถาบันพระสังฆาธิการ ตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ให้การต้อนรับ
                                                   ******************************
                                   
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 พฤษภาคม 2558

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2
            วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสงคราม จัดโครางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อยู่อย่างมีความสุข รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558 จำนวน 350 คน ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
                                                 ******************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 8 พฤษภาคม 2558

คณะโฆษกและคณะทำงานโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมหารือการจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5
             วันนี้ (7 พ.ค. 2558) เวลา 10.00 น. คณะโฆษกและคณะทำงานโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมหารือการจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
                                                   ***************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 7 พฤษภาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ
             ปีงบประมาณ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการสถานที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ
                                                 ***************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 7 พฤษภาคม 2558

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1
            วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสงคราม จัดโครางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อยู่อย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2558 จำนวน 650 คน ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
                                                 ******************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 6 พฤษภาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการปรับปรุงห้องพักสำหรับพระสังฆาธิการ
           เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพระสังฆาธิการ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงห้องพักสำหรับพระสังฆาธิการ โดยเน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในการนี้ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 35 ได้มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ โดยบริจาคเตียงนอนประจำห้องพักพระสังฆาธิการ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
                                                   ***************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 17 เมษายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างห้องน้ำใหม่ถวายความสะดวกพระสังฆาธิการ
             ปีงบประมาณ 2558  สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำหลังใหม่ จำนวน 15 ห้อง เพื่อลดปัญหาห้องน้ำและห้องอาบน้ำไม่เพียงพอ ดังนั้นสถาบันพระสังฆาธิการจึงได้ดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อถวายความสะดวกแด่พระสังฆาธิการและบริการประชาชนที่มาติดต่อหรือใช้บริการสถาบันพระสังฆาธิการ
                                              ***************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 เมษายน 2558

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการลงนามถวายพระพร
            เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
                                               ***************************
                               ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 เมษายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุการเกษตรหลังใหม่
            ในปีงบประมาณ 2558 นี้ สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารเก็บ วัสดุการเกษตร จำนวน 1หลัง สำหรับใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ เกี่ยวกับงานการเกษตรและงานบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสถาบันพระสังฆาธิการให้เกิดความเป็นระบบระเบียบและเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือการเกษตรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
                                                    ********************************
                                           ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการปรับปรุงเวทีอาคารฝึกอบรมสำหรับจัดกิจกรรมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
            สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการปรับปรุงเวทีภายในอาคารฝึกอบรมให้มีความแข็งแรงและเรียบร้อยสวยงาม เนื่องจากที่ผ่านมาเวทีดังกล่าวซึ่งใช้สำหรับจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและกิจกรรมต่างๆอยู่ในสภาพผุพังไม่มีความมั่นคงแข็งแรงในการรองรับน้ำหนัก อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ขณะใช้งาน โดยใช้งบประมาณประจำปี 2558 เพื่อใช้ในการปรับปรุงเวทีอาคารฝึกอบรมและใช้ในกิจการงานพระพุทธศาสนา งานคณะสงฆ์และกิจกรรมด้านสังคมต่อไป
                                                       ********************************
                                           ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าออก และก่อสร้างซ่อมแซมรั้วกำแพงด้านหน้าสถาบันฯ
           สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าออก และก่อสร้างซ่อมแซมรั้วกำแพงด้านหน้าสถาบันฯ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงาม โดยใช้งบประมาณประจำปี 2558 ในการพัฒนาพื้นที่สถาบันพระสังฆาธิการให้มีความพร้อมในการรับสนองงานคณะสงฆ์และบริการประชาชนต่อไป
                                                   ********************************
                                       ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 9 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อองค์พระปางโปรดอาฬวกยักษ์วางเป้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
        สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินงานร่วมกับกรมการทหารช่างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในสถาบันพระสังฆาธิการ เส้นเลียบเชิงเขาต่อเนื่องไปถึงโดยรอบบริเวณองค์พระประธานปางโปรดอาฬวกยักษ์ โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้รับงบประมาณ ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาเส้นทางการสัญจรและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการสถาบันพระสังฆาธิการ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาสถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับกรมการทหารช่างทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกไปแล้ว 1 เส้นทาง แต่ถนนบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 จึงได้ก่อสร้างถนนภายในสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการพระพุทธศาสนา งานคณะสงฆ์และบริการประชาชนโดยวางเป้าหมายในอนาคตที่จะพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธต่อไป
                                            ********************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 มีนาคม 2558

โครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 3
        คณะสงฆ์วัดเขาวัง โดย พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ได้จัดโครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                              *******************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมกับกรมการทหารช่างเตรียมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2558
        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับกรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี สำรวจพื้นที่ภายในบริเวณสถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสถาบันพระสังฆาธิการ ตามงบประมาณประจำปี 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ และบริการประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                                                **************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะองค์การของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
        เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะองค์การของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558  ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ เป็นคณะทำงานร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18~20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
                                            ****************************
                            ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 กุมภาพันธ์ 2558

พศ. จัดถวายความรู้เสริมศักยภาพพระสังฆาธิการ ประจำปี 2558
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายกนก แสนประเสริฐ) เป็นประธานและร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ
          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายกนก แสนประเสริฐ) เป็นประธานและร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีพระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ จังหวัดนครปฐม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
                                               **********************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้บริหาร พศ.ถวายมุทิตาสักการะพระพรหมมุนีเนื่องในศุภวาระมงคลอายุ65ปี
         เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค14-15 (ธรรมยุต) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในศุภวาระมงคลอายุ 65 ปี ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณเจ้าในโอกาสนี้ด้วย
                                                ****************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 22 มกราคม 2558

คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นายกนก  แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาจิตสักการะพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ในพิธีสมโภชหิรัญบัฎ ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ "พระพรหมเวที" ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
                                                  ***************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 15 มกราคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
       
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                                ******************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 12 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ท่านผู้เข้าชมสามารถ แนะนำและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็ปไซด์ของสถาบันพระสังฆาธิการได้ที่
E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  และ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : http://www.facebook.com/sta.onab
โทร./โทรสาร : 032 282 260

 
e-Book (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)

   
   
   
       
   
     
     

คู่มือพระสังฆาธิการ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำอำนวยพรปีใหม่

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้164
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้199
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้363
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1443
mod_vvisit_counterเดือนนี้1806
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6423
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด328536

Online (20 minutes ago): 9
Your IP: 54.221.38.147
,
Now is: 2016-02-09 18:34
ราคาน้ำมัน