โครงการถวายความรู้ฯเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 19/2558
โครงการถวายความรู้ฯเจ้าอาวาส รุ่นที่ 35/58
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 36/58
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่


         ก้มกราบพระบาทเบื้อง          ศุภเนื่องมงคลสมัย
ล้นเกล้าของชาวไทย                    ศูนย์รวมใจไทยเชิดชู
สิบสองสิงหามาส                          แม่แห่งชาติราษฎร์ล้วนรู้
ทรงปราชญ์ประกาศกู่                    บุญญาคู่องค์ราชัน
        พระมิ่งพระแม่ฟ้า                   ของเหล่าข้าฯประชาสรรค์
เฉลิมพระชนม์วัน                          โรจน์อนันต์พระทีฆา
ผ่องพรรณวรรณวิสุทธิ์                   เจริญพุทธสัทธา
แปดสิบสามพรรษา                       ปวงประชาถวายชัย
        ขอพุทธคุณคุ้ม                      เทพชุมนุมเทิดองค์ไท้
ปกป้องพ้นผองภัย                         พระทรงชัยได้เบิกบาน
ทรงเป็นร่มโพธิ์ทอง                       พระเรืองรองก้องไพศาล
ทีฆายุกากาล                                 อภิบาลพระแม่เทอญ
                         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สถาบันพระสังฆาธิการ
                    นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้ประพันธ์

                    *************************************************
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตรวจเยี่ยมพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี     
           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกนก  แสนประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ฯ  ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                                                     ****************************
                                      ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 กันยายน 2558


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
           เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงานเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการระดับอำนวยการต้น/สูง และชำนาญการพิเศษ" ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล            
                                                      ****************************
                                      ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 สิงหาคม 2558

วัดแพร่ธรรมารามบริจาคชุดเครื่องเสียงประจำห้องประชุมฯสถาบันพระสังฆาธิการ
           เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น . พระปลัดเอกราช เขมานนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแพร่ธรรมาราม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เจ้าคณะตำบลจังหวัด (ธรรมยุต) ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 ในนามคณะศิษย์วัดแพร่ธรรมาราม เข้ารับหนังสืออนุโมทนาขอบคุณจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีปิดโครงการฯ ในการที่พระปลัดเอกราช เขมานนฺโท และคณะศิษย์วัดแพร่ธรรมราม ได้บริจาคชุดเครื่องเสียงยี่ห้อ BOSE ประกอบด้วย ลำโพง เครื่องควบคุมลำโพง เครื่องมิกเซอร์ เครื่องพาวเวอร์แอม และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับติดตั้งประจำห้องประชุมบรรยายถวายความรู้ฯ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐเป็นอย่างยิ่ง
                                                        **************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 17 กรกฎาคม 2558

พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 บริจาคทรัพย์เพื่อการพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
       เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ รุ่นที่ 19 ผู้เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ในปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมบริจาคทรัพย์จัดสร้างเตียงประจำห้องพักพระสังฆาธิการ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) เพื่อร่วมพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถสนองงานคณะสงฆ์และรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
        ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีปิด ได้เมตตาประทานโอกาสให้ พระมหาสำเริง ธมฺมเตโช เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง วัดสุนทราราม  ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ประธานคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 ในนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่ 19 เข้ารับหนังสืออนุโมทนาขอบคุณ นับเป็นขวัญกำลังใจแด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมโครงการฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ
                                                   **************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 17 กรกฎาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำอาคารงบประมาณประจำปี 2558
           สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยในปีงบประมาณ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารฝึกอบรม อาคารเอนกประสงค์และวิหารสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
                                                        **************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 กรกฎาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการปรับปรุงภูมิทัศน์ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ภายใน
            เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ต่างๆภายในบริเวณสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาติดต่อราชการและใช้บริการสถาบันพระสังฆาธิการ
                                                        **************************
                                        ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 กรกฎาคม 2558

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 36 ร่วมบริจาคพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 36 ที่เข้าร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ได้ร่วมบริจาคจัดสร้างประตูกระจกหน้าอาคารฝึกอบรมของสถาบันพระสังฆาธิการ และบริจาคผ้าคลุมพนักเก้าอี้ประจำห้องบรรยายถวายความรู้ ฯ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามแผนงานงบประมาณประจำปี 2558 นับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกิจการคณะสงฆ์ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบไป
                                                      *****************************
                                   ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 22 มิถุนายน 2558

ธรรมสภา-สถาบันบันลือธรรม มอบหนังสือธรรรมะเพื่อใช้ในกิจกรรมของสถาบันพระสังฆาธิการ
            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้แทนธรรมสภา-สถาบันบันลือธรรม ได้สนับสนุนหนังสือธรรมะแก่สถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
                                                   ******************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 มิถุนายน 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ
            เมื่อเร็วๆนี้ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำกับดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ เดินทางมารับมอบงานก่อสร้างถนนลาดยางและตรวจติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างต่างๆ ของสถาบันพระสังฆาธิการ ตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ให้การต้อนรับ
                                                   ******************************
                                   
ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 พฤษภาคม 2558

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2
            วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสงคราม จัดโครางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อยู่อย่างมีความสุข รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558 จำนวน 350 คน ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
                                                 ******************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 8 พฤษภาคม 2558

คณะโฆษกและคณะทำงานโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมหารือการจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5
             วันนี้ (7 พ.ค. 2558) เวลา 10.00 น. คณะโฆษกและคณะทำงานโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมหารือการจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
                                                   ***************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 7 พฤษภาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ
             ปีงบประมาณ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการสถานที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ
                                                 ***************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 7 พฤษภาคม 2558

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1
            วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสงคราม จัดโครางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อยู่อย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2558 จำนวน 650 คน ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
                                                 ******************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 6 พฤษภาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการปรับปรุงห้องพักสำหรับพระสังฆาธิการ
           เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพระสังฆาธิการ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงห้องพักสำหรับพระสังฆาธิการ โดยเน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในการนี้ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 35 ได้มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ โดยบริจาคเตียงนอนประจำห้องพักพระสังฆาธิการ (เป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น) ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
                                                   ***************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 17 เมษายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างห้องน้ำใหม่ถวายความสะดวกพระสังฆาธิการ
             ปีงบประมาณ 2558  สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำหลังใหม่ จำนวน 15 ห้อง เพื่อลดปัญหาห้องน้ำและห้องอาบน้ำไม่เพียงพอ ดังนั้นสถาบันพระสังฆาธิการจึงได้ดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อถวายความสะดวกแด่พระสังฆาธิการและบริการประชาชนที่มาติดต่อหรือใช้บริการสถาบันพระสังฆาธิการ
                                              ***************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 10 เมษายน 2558

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการลงนามถวายพระพร
            เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
                                               ***************************
                               ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 เมษายน 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุการเกษตรหลังใหม่
            ในปีงบประมาณ 2558 นี้ สถาบันพระสังฆาธิการได้รับงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารเก็บ วัสดุการเกษตร จำนวน 1หลัง สำหรับใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ เกี่ยวกับงานการเกษตรและงานบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสถาบันพระสังฆาธิการให้เกิดความเป็นระบบระเบียบและเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือการเกษตรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
                                                    ********************************
                                           ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการปรับปรุงเวทีอาคารฝึกอบรมสำหรับจัดกิจกรรมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
            สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการปรับปรุงเวทีภายในอาคารฝึกอบรมให้มีความแข็งแรงและเรียบร้อยสวยงาม เนื่องจากที่ผ่านมาเวทีดังกล่าวซึ่งใช้สำหรับจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและกิจกรรมต่างๆอยู่ในสภาพผุพังไม่มีความมั่นคงแข็งแรงในการรองรับน้ำหนัก อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ขณะใช้งาน โดยใช้งบประมาณประจำปี 2558 เพื่อใช้ในการปรับปรุงเวทีอาคารฝึกอบรมและใช้ในกิจการงานพระพุทธศาสนา งานคณะสงฆ์และกิจกรรมด้านสังคมต่อไป
                                                       ********************************
                                           ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าออก และก่อสร้างซ่อมแซมรั้วกำแพงด้านหน้าสถาบันฯ
           สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าออก และก่อสร้างซ่อมแซมรั้วกำแพงด้านหน้าสถาบันฯ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงาม โดยใช้งบประมาณประจำปี 2558 ในการพัฒนาพื้นที่สถาบันพระสังฆาธิการให้มีความพร้อมในการรับสนองงานคณะสงฆ์และบริการประชาชนต่อไป
                                                   ********************************
                                       ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 9 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อองค์พระปางโปรดอาฬวกยักษ์วางเป้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
        สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินงานร่วมกับกรมการทหารช่างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในสถาบันพระสังฆาธิการ เส้นเลียบเชิงเขาต่อเนื่องไปถึงโดยรอบบริเวณองค์พระประธานปางโปรดอาฬวกยักษ์ โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้รับงบประมาณ ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาเส้นทางการสัญจรและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการสถาบันพระสังฆาธิการ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาสถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับกรมการทหารช่างทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกไปแล้ว 1 เส้นทาง แต่ถนนบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 จึงได้ก่อสร้างถนนภายในสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการพระพุทธศาสนา งานคณะสงฆ์และบริการประชาชนโดยวางเป้าหมายในอนาคตที่จะพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธต่อไป
                                            ********************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 มีนาคม 2558

โครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 3
        คณะสงฆ์วัดเขาวัง โดย พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ได้จัดโครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                              *******************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 2 มีนาคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมกับกรมการทหารช่างเตรียมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2558
        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันพระสังฆาธิการร่วมกับกรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี สำรวจพื้นที่ภายในบริเวณสถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสถาบันพระสังฆาธิการ ตามงบประมาณประจำปี 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ และบริการประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                                                **************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 26 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะองค์การของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
        เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะองค์การของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558  ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ เป็นคณะทำงานร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18~20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
                                            ****************************
                            ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 กุมภาพันธ์ 2558

พศ. จัดถวายความรู้เสริมศักยภาพพระสังฆาธิการ ประจำปี 2558
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายกนก แสนประเสริฐ) เป็นประธานและร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ
          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายกนก แสนประเสริฐ) เป็นประธานและร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีพระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ จังหวัดนครปฐม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
                                               **********************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 3 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้บริหาร พศ.ถวายมุทิตาสักการะพระพรหมมุนีเนื่องในศุภวาระมงคลอายุ65ปี
         เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค14-15 (ธรรมยุต) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในศุภวาระมงคลอายุ 65 ปี ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการได้ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณเจ้าในโอกาสนี้ด้วย
                                                ****************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 22 มกราคม 2558

คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นายกนก  แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาจิตสักการะพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ในพิธีสมโภชหิรัญบัฎ ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ "พระพรหมเวที" ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
                                                  ***************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 15 มกราคม 2558

สถาบันพระสังฆาธิการ สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
       
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                                ******************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 12 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ท่านผู้เข้าชมสามารถ แนะนำและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็ปไซด์ของสถาบันพระสังฆาธิการได้ที่
E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  และ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : http://www.facebook.com/sta.onab
โทร./โทรสาร : 032 282 260

 
e-Book (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)

   
   
   
       
   
     
     

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
นาฬิกาบอกวันเวลา
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้178
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้254
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1053
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1284
mod_vvisit_counterเดือนนี้842
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6191
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด298522

Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 54.145.4.19
,
Now is: 2015-09-04 21:27
ราคาน้ำมัน