บุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการ

ข้าราชการ


นายพิศาฬเมธ แช่มโสภา
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายเกษม  เปรมสุข
นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ
นายเชิดศักดิ์  ทองหนัน
นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ
นางสาวจินตนา  สว่างพลกรัง
นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

นายสุรวีย์  ยศประสงค์
นักวิชาการศาสนา

นางสาวณัฐนันท์  แสงฉิม
นักวิชาการศาสนา

นางสาวเนตรนภา  ทองมี
นักวิชาการศาสนา
นายบัณฑิต  ยานะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลูกจ้างเหมาบริการ

 

- นายณภัทร หม่องสา
พนักงานขับรถยนต์
นายวิทยา  ยวงอ้น
ช่างศิลป์
นายน้อย  บุญรอด
ช่างประปา-ไฟฟ้า
นายมัย  จันทร
ช่างไม้
นายประหยัด  ทอนกระโทก
คนงาน/เพาะชำ

นายสมจิต ทัศนา
คนงาน / เพาะชำ
นางสาวสมศรี  ฤทธิ์เดช
นักการภารโรง
นางจันทร์เพ็ญ  บุญรอด
คนงาน/เพาะชำ
นางบุณยวีร์  ยศประสงค์
คนงาน/เพาะชำ
นางสาวอุทัย  ชื่นอารมณ์
คนงาน/เพาะชำ
นางอำพร  ฤทธิ์เดช
คนงาน/เพาะชำ
นางวนิดา  อำพันทอง
คนงาน/เพาะชำ
นายสมาน  พิรุณดี
คนงาน/เพาะชำ
นายวรพล  ฤทธิ์เดช
คนงาน/เพาะชำ
นายสนิท ฤทธิ์เดช
คนงาน/เพาะชำ
นางวันเพ็ญ พิรุณดี
คนงาน/เพาะชำ
นางวรรณา จันทร
คนงาน/เพาะชำ
นายอรรถพล  ตรีแสน
ยามรักษาความปลอดภัย
นายณรงค์  โพธิ์ทอง
ยามรักษาความปลอดภัย

นายสมควร  เที่ยงตรง
ยามรักษาความปลอดภัย

นายรณฤทธิ์  บุญมา
ยามรักษาความปลอดภัย