เรื่อง     วัดกับชุมชน ( งานบวช )

                                                                                      นางสาวจินตนา  สว่างพลกรัง
                                                                                      นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                                      สถาบันพระสังฆาธิการ

            ถือเป็นประเพณีแต่สมัยอยุธยาแล้วว่า บ้านใดมีบุตรชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ จักต้องอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติศาสนกิจ มิฉะนั้น จะถือว่าบุคคลนั้นยังเป็นคนดิบอยู่ (คำเรียก ผู้ที่ยังไม่บวชเรียน) ส่วนการบวชสามเณรนั้น ก็ถือว่าเป็นการบวชเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ การอุปสมบท พุทธศาสนิกชนศรัทธาการบวชมาก เพราะถือว่าการบวชได้กุศลแรง มีความ เชื่อว่าบวชลูกได้ 3 คน พ่อแม่ไม่ต้องตกนรก และถือว่าการบวชเต็มพรรษา ซึ่งหมายถึงการบวชตั้งเข้าพรรษาย่อมได้บุญกุศลมากกว่าระยะเวลาสั้น 7 วัน 15 วัน หรือ 30 วัน เพราะถือว่าในระหว่างเข้าพรรษาระยะเวลาประมาณ 3 เดือน พระบวชใหม่จะได้เรียนพระธรรมวินัยและได้บำเพ็ญภาวนามากกว่าบวชระยะสั้น

           ค่านิยมในการบวชพระ จะถือว่าผู้ที่บวชพระแล้วนั้นจะสูงกว่าผู้ที่ยังไม่บวช รวมถึงหากหญิงใดจะมีคู่ครอง ชายที่บวชแล้วก็จะได้รับการพิจารณาก่อน รวมถึงความเชื่อที่ว่าต้องให้ลูกชายบวชก่อนแต่ง ทดแทนคุณพ่อแม่ พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ 

           ก่อนบวช เจ้าภาพ หรือบิดา มารดา ผู้ที่จะบวชอาจจะดูฤกษ์ยามวันดี ทั้งจะต้องนิมนต์พระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวดไว้ล่วงหน้า การทำขวัญนาค เป็นความเชื่อตามลัทธิพราหมณ์ จุดประสงค์ผู้อุปสมบทมีสมาธิและทำจิตใจให้สะอาด ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ทั้งยังเป็นการเตือนให้ผู้จะบวชระลึกถึงคุณบิดามารดา เมื่อแห่นาคไปวัด และเวียนทักษิณาวรรตรอบโบสถ์ 3 รอบ นาคต้องสักการะเสมาด้วย ดอก ไม้ ธูปเทียน เป็นการขอขมาและแสดงความเคารพแล้วจึงเข้าโบสถ์ได้ ต่อจากนั้นนาคจะเข้าไปสักการะพระอุปัชฌาย์และขอบรรพชาเป็นเณรก่อนแล้วจึงกล่าวคำขออุปสมบทด้วยคำภาษาบาลี พระคู่จะถามข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับ ตัวนาค เช่น เป็นหนี้ผู้ใดหรือไม่ เป็นโรคติดต่อหรือไม่ เป็นต้น หลังจากนั้นจะให้นาคไปครองผ้ากาสาวพัสตร์ รับศีล 227 ข้อ ซึ่งแสดงว่าเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้ว

           ปัจจุบันนี้ประเพณียังคงไว้เสมอมา หากแต่ว่าศรัทธาของผู้บวชอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นตามยุคสมัยและไม่ได้ทำความเข้าใจถึงแก่นแท้และความสำคัญของการบวช แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธการบวช โดยส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่า “บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่”

                                           ************************************************