วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำทางพระพุทธศาสนา

เพื่อการเสริมสร้างผู้นำทางการปกครองคณะสงฆ์ที่มีศักยภาพ