ยุทธศาสตร์ (Strategies)

          ๑. การส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและระดับที่สูงขึ้น ให้เป็นผู้นำทางการปกครองคณะสงฆ์ที่มีศักยภาพ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน

          ๒. การพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการสู่สมรรถนะเชิงนวัตกรรม

          ๓. การพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ทางพระพุทธศาสนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ

         ๔. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐมืออาชีพ