โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ประจำปี 2552
  วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ และพระศาสนาที่สำคัญที่สุด กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้ เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ปกครองวัดและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เจ้าอาวาสรวมทั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาส จึงเป็นผู้มีความสำคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ โดยที่เจ้าอาวาสมีข้อจำกัดด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ สุขภาพและความเมตตา ในบางวัดจึงอาจต้องได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง โดยให้ได้รับการถวายความรู้ เพื่อให้ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จารีตประเพณี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและประกาศของมหาเถรสมาคมได้อย่างถูกต้อง จะได้นำความรู้จากเรื่องต่าง ๆ ตลอดทั้งเทคนิควิธีการบริหารและการจัดการวัดที่ได้รับการถวายความรู้ นำไปประยุกต์ นำไปใช้ได้ถูกต้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จึงจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส หลักสูตรของมหาเถรสมาคม ตามมติครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รุ่นที่  1/2552  จัดถวายความรู้ระหว่างวันที่  18 - 27  พฤษภาคม  2552
รุ่นที่  2/2552  จัดถวายความรู้ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2552
รุ่นที่  3/2552 จัดถวายความรู้ระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2552 (ธรรมยุต)
ประมวลภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ประจำปี 2552
(คลิกที่รูปเพื่อดูแบบสไลด์โชว์)