โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับรักษาการเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี 2553
ประมวลภาพโครงการถวายความรู้ ฯ รุ่นที่ 1
- พิธีเปิดการถวายความรู้ วันที่ 17 ก.พ. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 18 ก.พ. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 19 ก.พ. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 20 ก.พ. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 21 ก.พ. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 22 ก.พ. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 23 ก.พ. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 24 ก.พ. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 25 ก.พ. 53
- ภาพพิธีปิดการถวายความรู้ ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 ก.พ. 53
ประมวลภาพโครงการถวายความรู้ ฯ รุ่นที่ 2
- พิธีเปิดการถวายความรู้ ฯ วันที่ 3 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 4 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 5 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 6 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 7 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 8 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 9 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 10 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 11 มี.ค. 53
- ภาพพิธีปิดการถวายความรู้ ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 12 มี.ค. 53
ประมวลภาพโครงการถวายความรู้ ฯ รุ่นที่ 3
- พิธีเปิดการถวายความรู้ ฯ วันที่ 17 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 18 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 19 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 20 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 21 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 22 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 23 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 24 มี.ค. 53
- ภาพการถวายความรู้ ฯ วันที่ 25 มี.ค. 53
- ภาพพิธีปิดการถวายความรู้ ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 26 มี.ค. 53
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
- ภาพกิจกรรมโครงการถวายความรู้ ฯ รุ่นที่ 1
- ภาพกิจกรรมโครงการถวายความรู้ ฯ รุ่นที่ 2
- ภาพกิจกรรมโครงการถวายความรู้ ฯ รุ่นที่ 3
- พระสังฆาธิการ รุ่นที่ 3/2553 ออกบิณฑบาตร และรับมอบเสาธง และช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณนำตกจำลอง