โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554
- ภาพพิธีเปิดโครงการ ฯ วันที่ 21 เม.ย. 2554
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 22 เม.ย. 54
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 23 เม.ย. 54
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 24 เม.ย. 54
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 25 เม.ย. 54
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 26 เม.ย. 54
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 27 เม.ย. 54
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 28 เม.ย. 54
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 29 เม.ย. 54
- ภาพพิธีปิดโครงการ ฯ วันที่ 30 เม.ย. 54