โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 16 ปี พ.ศ. 2555
ระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
- ภาพพิธีเปิดโครงการ ฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2555
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 13 มิถุนายน 2555
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2555
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2555
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2555
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2555
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2555
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2555
- ภาพโครงการ ฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2555
- ภาพพิธีปิดโครงการ ฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2555
***คลิ๊กตามวันเพื่อดูภาพโครงการ ฯ