อาคารต่าง ๆ ของสถาบันพระสังฆาธิการ
อาคารสำนักงาน
            อาคารสำนักงานสถาบันพระสังฆาธิการ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ความยาว 25 เมตร กว้าง 15 เมตร เริ่มก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2540 ด้วยงบประมาณแผ่นดิน ชั้นบนใช้สำหรับเป็นที่ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ชั้นล่างเป็นห้องประชุมสถาบันพระสังฆาธิการ 


อาคารหอพัก
           ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น จำนวน 56 ห้องพัก 8 ห้องน้ำ ใช้เป็นสถานที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมสัมมนา อบรมปฏิบัติธรรม เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540ด้วยงบประมาณแผ่นดิน

หอสวดมนต์
          เป็นอาคารคอนกรีตทรงไทยชั้นเดียว มีการปรับปรุงต่อเติมจากของเดิมด้วยงบประมาณแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. 2550 และได้รับงบประมาณประจำปี 2558 ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรม และสถานที่จัดประชุม 

อาคารเอนกประสงค์
           เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ลักษณะทรงกลม มีการปรับปรุงต่อเติมจากของเดิมด้วยงบประมาณแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. 2540 และติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ชั้นบนสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น ใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาขนาดความจุ 500 คน และใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ชั้นล่างเป็นสถานที่ฉันภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ และสถานที่รับประทานอาหารสำหรับฆราวาส

อาคารฝึกอบรม
            เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน 8 ห้องน้ำ สร้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. 2540 จากนั้นได้ต่อเติมปรับปรุงอาคารด้วยงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2550 ได้รับงบประมาณในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริเวณชั้นล่าง ในปีงบประมาณ 2558 และได้รับงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศในปี 2558 เพื่อต่อเติมอาคารด้านหลัง เทพื้นคอนกรีตพร้อมหลังคาคลุม
            อาคารฝึกอบรม ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ส่วนชั้นบนใช้เป็นห้องพักชั่วคราวสำหรับพระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมโครงการ

อาคารเก็บอุปกรณ์และวัสดุการเกษตร
             เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว สร้างด้วยงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 ใช้สำหรับเป็นที่เก็บอุปกรณ์และวัสดุการเกษตรของสถาบันพระสังฆาธิการ