บทบาทเจ้าอาวาสในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตร

                                                                                      นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
                                                                                      นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                                      สถาบันพระสังฆาธิการ
            เจ้าอาวาสถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งย่อมต้องมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่อย่างหนึ่งในงานเจ้าอาวาส คือการออกเอกสารและรับรองเอกสารในอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส อาทิเช่น การตั้งและและถอดถอนไวยาวัจกร การจัดทำสมุดบัญชีวัด บัญชีรายรับรายจ่ายของวัด งบปีรายรับรายจ่ายของวัด บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน หรือการรับรองสำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ การออกใบอนุโมทนาบัตรก็เป็นงานในหน้าที่เจ้าอาวาสซึ่งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบใจหรืออนุโมทนาบัตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อ ๓ ระบุว่าเมื่อมีผู้บริจาคทรัพย์สินแก่วัดให้เจ้าอาวาสหรืออธิบดีเจ้าสังกัดตอบขอบใจหรืออนุโมทนา ดังนั้นหากมีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่เจ้าอาวาสทำการออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อหวังผลประโยชน์โดยทุจริต โดยกรอกรายละเอียดต่างๆอันเป็นเท็จ และปลอมมือชื่อเจ้าอาวาสและดวงตราประทับของวัด   ผู้ปลอมย่อมมีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และฐานปลอมและใช้ดวงตราปลอมของเจ้าพนักงาน ดังคำพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๘๖/๒๕๔๑ ที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดฟ้องนายดำ เป็นจำเลยต่อศาลว่า จำเลยปลอมอนุโมทนาบัตรโดยกรอกข้อความลงในอนุโมทนาบัตรที่ยังไม่ได้กรอกข้อความจำนวน ๓๘ ฉบับ มีข้อความว่า บุคคลต่างๆตามที่ระบุชื่อรวม ๓๑ ราย บริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่วัดต่างๆ ปลอมลายมือชื่อเจ้าอาวาสวัดต่างๆปลอมดวงตราของเจ้าพนักงานประทับลงในอนุโมทนาบัตรดังกล่าว ปลอมหนังสือราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดรวม ๓ ฉบับ ส่งอนุโมทนาบัตรปลอมไปให้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการออกประกาศเกียรติคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้อื่นมีชื่อในประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘, ๓๒, ๓๓, ๙๑ และริบของกลาง
          จำเลยให้การปฏิเสธ
          ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการปลอมและฐานปลอมดวงตราเจ้าพนักงาน ตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๕, ๒๕๑ รวม ๓๘ กระทง แต่ละกระทงเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา ๒๕๑ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามมาตรา ๙๐ รวม ๓๘ กระทง กับมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและใช้รอยตราเจ้าพนักงานปลอม ตามป.อ. มาตรา ๒๖๘ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๒๖๕, ๒๕๒ รวม ๓๘ กระทง แต่ละกระทงเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งต้องลงโทษตามาตรา ๒๕๒ อันเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา ๙๐ แต่การใช้นี้เกิดจากการที่จำเลยเป็นผู้ทำปลอมขึ้นซึ่งรอยตราของเจ้าพนักงานทั้ง ๓๘ กระทง ด้วย ตามมาตรา ๒๖๓ บัญญัติให้ลงโทษทั้ง ๓๘ กระทงนี้ตามมาตรา ๒๕๑ จำคุกกระทงละ ๒ ปี รวมจำคุก ๗๖ ปี และมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๕ อีก ๓ กระทง แต่การใช้ดังกล่าวเกิดจากการที่จำเลยเป็นผู้ทำปลอมเอกสารราชการทั้ง ๓ กระทง จึงให้ลงโทษเพียงฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามมาตรา ๒๖๘ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๖๕ รวม ๓ กระทง จำคุกกระทงละ ๒ ปี เป็นจำคุก ๖ ปี รวมจำคุกทั้งสิ้น ๘๒ ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ หนึ่งในสาม เป็นจำคุก ๕๔ ปี ๘ เดือน แต่คงให้จำคุกจำเลยเพียง ๒๐ ปี ตาม ป.อ. มาตรา ๙๑(๒) รับเอกสารของกลาง
            จำเลยอุทธรณ์
            ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
            จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
            ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบใจหรืออนุโมทนาบัตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อ ๓ ระบุว่า เมื่อผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน ให้แก่สถานศึกษา วัด หรือส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ตอบขอบใจหรืออนุโมทนาตามแบบท้ายระเบียบ ดังนี้
            (๑) บริจาคไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าสถานศึกษา เจ้าอาวาส หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์พิจารณาตอบขอบใจหรืออนุโมทนา แล้วรายงานให้กรมเจ้าสังกัดทราบ
            (๒) บริจาคเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทสำหรับสถานศึกษา วัด หรือส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายตอบขอบใจหรืออนุโมทนาแล้วรายงานให้กรมเจ้าสังกัดทราบ สำหรับวัด สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางให้อธิบดีเจ้าสังกัดตอบขอบใจหรืออนุโมทนา ฯลฯ
            ตามระเบียบดังกล่าวเห็นได้ว่าการออกอนุโมทนาบัตรจะต้องออกโดยเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ซึ่งเอกสารราชการตามความหมายใน ป.อ. มาตรา ๑(๘) ระบุว่า “เอกสารราชการ” หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และให้หมายรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย และตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ บัญญัติไว้ให้ไวยาวัจกรและเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานด้วย ข้ออ้างของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น
            การกรอกข้อความลงในแบบอนุโมทนบัตรจำนวน ๓๘ ฉบับ กับปลอมหนังสือราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดรวม ๓ ฉบับ อันเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระกัน ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำหลายกรรมและผิดต่อกฎหมายรวม ๔๑ กระทง หาได้ผิดเพียง ๕ กระทง ตามที่จำเลยกล่าวอ้างไม่ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น     
            พิพากษายืน