เรื่อง เจ้าอาวาสโดนฟ้อง

                                                                                                   โดย นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
                                                                                                    นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                                            สถาบันพระสังฆาธิการ

          พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗  บัญญัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ดังนี้

(๑)    บำรุงรักษา จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี

(๒)    ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฏมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม

(๓)    เป็นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์

(๔)    ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล

          ดังนั้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสก็อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจของพระภิกษุภายในวัด จนต้องมีการนำเรื่องราวไปฟ้องกับศาลปกครองดังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๔๕ คดีนี้ ( ผู้ฟ้องคดี )  พระภิกษุพันธ์ รัตนา ได้ฟ้องเจ้าอาวาสวัดสะอาง (ผู้ถูกฟ้องคดี)  ต่อศาลปกครองเรื่อง การศาสนา (คำสั่งลงโทษห้ามปฏิบัติกิจทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับฆราวาสไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๑๕ ตรี มาตรา ๑๕ จัตวา และมาตรา ๒๐ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจในฐานะเจ้าพนักงานปกครองคณะสงฆ์ตามกฎมหาเถรสมาคมสั่งห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพระสงฆ์อยู่ในสังกัดวัดสะอางปฏิบัติกิจทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับฆราวาส โดยไม่ให้เหตุผลและไม่ระบุความผิด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งปลดผู้ถูกฟ้องคดีออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสะอางและชดใช้ค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ในฐานะ      พระสังฆาธิการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสงฆ์ การใช้อำนาจปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนาอันมิใช่การปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  กรณียังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำทางปกครองที่ศาลปกครองมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำดังกล่าวได้  ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดว่า เจ้าอาวาสมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีอำนาจลงโทษพระภิกษุสามเณรที่กระทำผิด เมื่อมีข้อพิพาทกันจึงต้องฟ้องต่อศาลปกครอง

 

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำสั่งของเจ้าอาวาสที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในขอบเขตหน้าที่ของสงฆ์เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ในฐานะพระสังฆาธิการ อันเป็นการใช้อำนาจทางการปกครองคณะสงฆ์และเป็นคำสั่งในกิจการทางปกครองของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ที่มีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางการปกครองไว้เป็นระบบต่างหากแล้ว กรณีนี้ไม่ใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจบริหารที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ จึงยืนในผลของคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น

          คดีนี้ศาลจึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเพราะกรณีนี้ไม่ใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ