เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ (คลิ๊กที่ชื่อบทความ เพื่ออ่านเนื้อหา)

- หน้าที่เจ้าอาวาส
- หน้าที่เจ้าอาวาส 2
ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๑)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๒)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๓)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๔)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๕)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๖)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๗)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๘)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๙)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๑๐)
- ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด (๑๑)
- การได้มาซึ่งที่ดินของวัด
- การได้มาซึ่งที่ดินของวัด (๒)
- หน้าที่เจ้าอาวาสในฐานะผู้แทนวัด
- หน้าที่เจ้าอาวาสในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
- หน้าที่เจ้าอาวาสในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ (๒)
- หน้าที่เจ้าอาวาสในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ (๓)
- บทบาทเจ้าอาวาสในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
- บทบาทเจ้าอาวาสในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เรื่องยักยอกทรัพย์สินวัด
- บทบาทเจ้าอาวาสในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตร
- พระสังฆาธิการไม่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา
- อำนาจสั่งให้บรรพชิตซึ่งไม่อยู่ในโอวาทเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
- การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
- เจ้าอาวาสถูกฟ้องฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- ห้ามคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเข้าไปอาศัยอยู่ในวัด
- ภิกษุสามเณรเซ็นนามแสดงภาวะไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
- อำนาจจัดการมรดกของพระภิกษุผู้มรณภาพโดยเจ้าอาวาส
- ความรู้เรื่องการลงนิคหกรรม
- ความรู้เรื่องการลงนิคหกรรม (๒)
- ความรู้เรื่องการลงนิคหกรรม (๓)
- นิคหกรรม
- พระภิกษุถูกตำรวจจับ
- การขาดจากความเป็นพระภิกษุ
- ทรัพย์สินมรดกของพระภิกษุ
- อายุความ สำคัญไฉน?
- ความผิดฐานทำลายเอกสารที่เจ้าอาวาสในฐานะเจ้าพนักงานกระทำตามหน้าที่ปิดหรือแสดงไว้
- ก่อสร้างอาคารล้ำเข้าไปที่วัด
- เรื่องวัดฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากที่วัด
- พยานหลักฐาน
- การก่อความวุ่นวายภายในวัด
- ผลของการเมาสุราแล้วไปอาละวาดในวัด
- บุกรุกที่วัด
- คัดค้านการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบล
- ศาลปกครอง
- ทรัพย์สินของพระ
- ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
- เงินวัด
- สัญญาก่อสร้างอุโบสถ
- ทรัพย์สินของวัดร้าง
- เจ้าอาวาสโดนฟ้อง
- ภูมิลำเนาของพระภิกษุ
- การทำสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์
- พระปลอม
- พระโดนกรรโชกทรัพย์
- การสะเดาะเคราะห์
- ทรัพย์สินของพระสงฆ์
- การลักทรัพย์ภายในศาลาการเปรียญ