ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 22 วันที่ 9 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การศาสนศึกษา โดย พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกนาราม กรุงเทพฯ 
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง บทบาทคณะสงฆ์กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านศีล 5 โดย พระมหาพิสิฏเอก เสฏฐธมฺโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์และกฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ โดย นายคชาชาญ พิณประภัศร์ และนายราเชนทร์ วรอาตมพิทักษ์ สภาทนายความ 
ดูภาพคลิ๊กที่อ่านเพิ่มเติม
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลย์โชว์