ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 42 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

เวลา 8.30 - 9.00 น. พิธีเปิดประจำวัน และกิจกรรม

เวลา 9.00 - 11.00 น. บทบาทคณะสงฆ์กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านศีล5 โดยพระมหาพิสิฏเอก เสฏฐธมฺโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เวลา 13.00 - 14.00 น. การเลขานุการ โดย ดร.สมคิด ดวงจักร และคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เวลา 15.30 - 17.30 น. การศึกษาสงเคราะห์ โดยพระครูภาวนาโชติคุณ วัดถ้ำสิงโตทอง จังหวัดราชบุรี

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลด์โชว์