ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 42 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

เวลา 8.30 - 9.00 น. พิธีเปิดประจำวันและกิจกรรม

เวลา 9.00 - 11.00 น. จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์ โดย พระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

เวลา 13.00 - 14.00 น. การจัดสวนสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย สำนักงานพุทธมณฑล

เวลา 15.30 - 17.30 น. การทำระบบบริจาคอริเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดย วิทยากรกรมสรรพากร

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลด์โชว์