ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 42 วันที่ 26 มิถุนายน 2561

เวลา 8.30 - 9.00 น. พิธีเปิดประจำวันและกิจกรรม

เวลา 9.00 - 11.00 น. บรรยายพิเศษ โดย พระครูพิบูลกิจจารักษ์

เวลา 13.00 - 14.00 น. การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โดย กรมศิลปากร

เวลา 15.30 - 17.30 น. อุดมการณ์และภัยแห่งพระพุทธศาสนา โดย พระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานครฯ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบสไลด์โชว์