header-ข้อมูลข่าวสาร
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการถวายความรู้ ระดับเจ้าคณะตำบล

     วันพุธที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 10.00 น. / นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม นายเชิดศักดิ์  ทองหนัน ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ สถาบันพระสังฆาธิการ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การ   เตรียมความพร้อมโครงการถวายความรู้ระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 หารือเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุของสถาบันพระสังฆาธิการ ตรวจโรงจอดรถหลังจากที่เจ้าหน้าที่ สตง. เข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 507,955