วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ สถาบันพระสังฆาธิการ
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 37/59
โครงการถวายความรู้ ฯ เจ้าอาวาส รุ่นที่ 38/59
โครงการถวายความรู้ฯเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20/59
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระสังฆาธิการ
เกร็ดความรู้สำหรับพระสังฆาธิการ
เว็ปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน พศ.
Untitled Document
Home


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20 วันที่ 28 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม โดย ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ วิทยากรมหาวิทยาลัยมหิดล  
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง คณะสงฆ์กับการสงเคราะห์ชุมชน โดย พระสุเทพ สุเทโว วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี และ อ.สหัส คำบู่   
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง อุดมการณ์และภัยแห่งพระพุทธศาสนา โดย พระเทพวิสุทธิกวี วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ  
ดูภาพคลิ๊กที่ อ่านเพิ่มเติม 

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติของวัด โดย นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ  
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง มนุษยสัมพันธ์และหลักวาทศิลป์ โดย ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร และ นายสุนทร การบรรจง   
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง การบูรณปฎิสังขรณ์ โดย นายทิตย์ บุญเสริม และนายดำรงวิทย์ มหิศยา คณะวิทยากรในเครือซิเมนต์ไทย  
ดูภาพคลิ๊กที่ อ่านเพิ่มเติม 

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20 วันที่ 26 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ โดย นายไสว จิตเพียร วิทยากรสภาทนายความ  
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การศาสนศึกษา โดย พระราชปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพ ฯ   
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง บทบาทคณะสงฆ์กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านศีล 5 โดย พระมหาพิสิฎฐ์เอก เสฎฐธมฺโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
ดูภาพคลิ๊กที่ อ่านเพิ่มเติม 

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20 วันที่ 25 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม  
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับนิตยภัตและสมณศักดิ์ โดย นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการคณะสงฆ์ และนายคณพล ศรีหอมรื่น นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การศึกษาสงเคราะห์ โดย พระครูภาวนาโชติคุณ วัดถ้ำสิงโตทอง จ.ราชบุรี  
ดูภาพคลิ๊กที่ อ่านเพิ่มเติม 

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20 วันที่ 24 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานการพัฒนาวัด โดย นางพิมพร อิทรสกุล กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การวางนโยบายและแผนเพื่อการบริหารการปกครอง โดย พระมหาปราโมทย์ ปโมทิตโต รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารม จ.ราชบุรี  
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ โดย  พลตรีหลักแก้ว  อัมโรสถ สังกัดกรมการทหารสื่อสาร
ดูภาพคลิ๊กที่ อ่านเพิ่มเติม 

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์ โดย พระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 
เวลา 13.00 - 15.00 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การจัดสวนสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย นายแพทย์วิชนารถ เพชรบุตร และคณะ  
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 สู่ประชาชน โดย  นายญาณภัทร ยอดแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดูภาพคลิ๊กที่ อ่านเพิ่มเติม 

อ่านเพิ่มเติม...

 


ภาพพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 20 วันที่ 22 มิถุนายน 2559
เวลา 07.00 - 09.00 น. รายงานตัว / ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 10.00 น. แนะนำสถาบันพระสังฆาธิการ
เวลา 13.00 - 14.00 น. ปฐมนิเทศน์ โดย พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม
เวลา 14.00 - 15.30 น.  พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ รุ่นที่ 20 ประจำปี 2559 โดยมีนายพิศาลเมธ แช่มโสภา ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายการต้อนรับและกล่าวถวายรายงาน
เวลา 15.30 - 17.30 น. บรรยายถวายความรู้ เรื่อง วิปัสสนากัมมัฏฐาน โดย พระครูพิบูลกิจจารักษ์ วัดใหม่พิเรนทร์ กรุงเทพฯ 
ดูภาพคลิ๊กที่ อ่านเพิ่มเติม 

อ่านเพิ่มเติม...

 


                                               *************************************************
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปวช.1 ทุกแผนกวิชา จำนวน 700 คน ระดับชั้นปวส.1 ทุกแผนกวิชา จำนวน 400 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เม.ย. 59 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เม.ย. 59 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                                      ****************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 เมษายน 2559


ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ เข้ากราบนมัสการลาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ม.และธ.) และเจ้าคณะอำเภอปากท่อ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.พศจ.สมุทรสาคร
          นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.สถาบันพระสังฆาธิการ เข้ากราบนมัสการลาพระธรรมปัญญาภรณ์ จจ.ราชบุรี (ม.) วัดมหาธาตุวรวิหาร พระครูปิยธนาทร จจ.ราชบุรี (ธ.) วัดอมรินทราราม และพระครูสุภัทรญาณนิวิฐ จอ.ปากท่อ วัดปากท่อ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.พศจ.สมุทรสาคร
                                               *******************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 4
        คณะสงฆ์วัดเขาวัง โดย พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ได้จัดโครงการอบรมวิปัสนากัมมัฎฐาน หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
        ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่พระคุณท่านและผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ ห้องฝึกอบรม อาคารฝึกอบรม สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
                                              *******************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 18 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
                เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการดำเนินการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ชุดใหม่ เพื่อใช้ในการจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในการนี้ได้รับงบบริจาคจากพระครูวินัยธรเทียนชัย ชัยทีโป เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี และคณะศิษย์วัดเทพสรธรรมาราม จึงกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
                                                       ******************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 12 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้เป็นมุมส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและบริการประชาชน
               
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการ ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน โดยจัดให้มีมุมสำหรับการเรียนรู้ของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งมุมเรียนรู้ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยพระไตรปิฎก เอกสารตำรา หนังสือวิชาการต่าง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ  คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและความรู้ด้านอื่น ๆ อำนวยความสะดวกในการค้นคว้าเพื่อการพัฒนาความรู้สำหรับการทำงานและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                                                     ******************************
                                     ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 4 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ พัฒนาปรับปรุงอาคารฝึกอบรมโดยติดตั้งเหล็กดัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                
เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ติดตามการดำเนินงานจัดทำและติดตั้งเหล็กดัดอาคารฝึกอบรม 4 ชั้น เพื่อป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาลิงป่าเข้าบุกรุกรื้อค้นและทำลายทรัพย์สินภาพในห้องพัก ดังนั้นสถาบันพระสังฆาธิการจึงได้ของบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ
                                                           ************************
                                    ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 4 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงซักล้าง ของสถาบันพระสังฆาธิการ
                เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงซักล้าง เพื่อใช้สำหรับการอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการ และประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามแผนงานงบประมาณปี 2559 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ ให้มีความพร้อมในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ รวมถึงการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
                                                     ****************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 28 มกราคม 2559 

ขอแสดงความอาลัยแด่พระครูสิริคณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
          ด้วย พระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) อำเภอเมือง ฯ จังหวัดราชบุรี อายุ 83 ปี ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 11.42 น. และได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2559
           ในการนี้ นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมถวายน้ำสรงศพแด่พระครูสิริคณาภรณ์ ด้วยความอาลัย และขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ 100 วัน เวลา 20.00 น. ณ วัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี 
                                                      *************************
                                ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 27 มกราคม 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม
         เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ประจำปี 2559 ณ วัดถ้ำสิงโตทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559
         โดยนายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพระสังฆาธิการ ได้ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร
                                                 *****************************
                              ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 25 มกราคม 2559

สถาบันพระสังฆาธิการ สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
        วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2559 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                                                ******************************
                                  ข่าวสถาบันพระสังฆาธิการ / 14 มกราคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

ท่านผู้เข้าชมสามารถ แนะนำและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็ปไซด์ของสถาบันพระสังฆาธิการได้ที่
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : http://www.facebook.com/sta.onab
โทร./โทรสาร : 032 282 260

 
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

นายพิศาฬเมธ แช่มโสภา
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ
e-Book (ฉบับถวายพระสังฆาธิการ)

   
   
   
       
   
     
     

คู่มือพระสังฆาธิการ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำอำนวยพรปีใหม่

นาฬิกาบอกวันเวลา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าควรปรับปรุงอะไรในหลักสุตร
 
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้256
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้261
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้517
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1555
mod_vvisit_counterเดือนนี้6056
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5717
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด356380

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.161.54.135
,
Now is: 2016-06-28 23:51
ราคาน้ำมัน
ค้นหาโดย Google

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ขณะนี้มีผู้ชม
เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์