header-ข้อมูลข่าวสาร
โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 26

   สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 พิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางสาวชุติญา  แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานในพิธี พร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการฯ ร่วมในพิธี ส่วนในระหว่างโครงการได้รับความเมตตาจากกรรมการ มส. / รอง จค. / ที่ปรึกษา มส. และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ในส่วนพิธีปิด เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแด่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมโครงการถวายความรู้ มีนายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานในพิธิปิด โดยมีพระเถระและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 507,955