วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำทางพระพุทธศาสนา

เพื่อการเสริมสร้างผู้นำทางการปกครองคณะสงฆ์ที่มีศักยภาพ

พันธกิจ (Missions)

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้พระสังฆาธิการให้ได้รับความรู้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
 • ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรมรู้แด่พระสังฆาธิการ และหน่วยงานทั่วไป
 • ให้บริการสังคมด้านวิชาการ และอาคารสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมชุมชน
 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์
 • ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธ
   

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

 • การส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและระดับที่สูงขึ้น ให้เป็นผู้นำทางการปกครองคณะสงฆ์ที่มีศักยภาพ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน
 • การพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการสู่สมรรถนะเชิงนวัตกรรม
 • การพัฒนาสถาบันพระสังฆาธิการให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ทางพระพุทธศาสนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
 • การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถาบันพระสังฆาธิการ ให้เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐมืออาชีพ  


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,650