บุคลากร

 ทำเนียบบุคลากร 

 

นายธานี  พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

 

นายมานิตย์  น้ำใจสุข
นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ (ช่วยราชการ)
นายเชิดศักดิ์  ทองหนัน
นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ
นางจินตนา  สว่างพลกรัง
นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ

 

นายอำนวย  วัฒนคณิต
นายช่างโยธาอาวุโส (ช่วยราชการ)
นายพรศักดิ์  น้อยภาษี
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน (ช่วยราชการ)
นายสุรวีย์  ยศประสงค์
นักวิชาการศาสนา

นางสาวเนตรนภา  ทองมี
นักวิชาการศาสนา
นางสาวอังคณา  เมฆฉาย
นักวิชาการศาสนา
นายบัณฑิต  ยานะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

ลูกจ้างเหมาบริการ  
นายณภัทร หม่องสา
พนักงานขับรถยนต์
นายวิทยา  ยวงอ้น
ช่างศิลป์
นายน้อย  บุญรอด
ช่างประปา-ไฟฟ้า
นางวันเพ็ญ พิรุณดี
ภารโรง
นางบุณยวีร์  ยศประสงค์
ภารโรง
นางวรรณา จันทร
ภารโรง
นางสาวสมศรี  ฤทธิ์เดช
ภารโรง
นางจันทร์เพ็ญ  บุญรอด
ภารโรง
นายทวีชัย  ก๋งชิน
คนงาน/เพาะชำ
นายประหวัด  ทอนกระโทก
คนงาน/เพาะชำ
นางพรศรี  สุวรรณศรี
ภารโรง
นายสนิท ฤทธิ์เดช
คนงาน/เพาะชำ

นางอำพร  ฤทธิ์เดช
คนงาน/เพาะชำ
นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เดช
คนงาน/เพาะชำ
นายสมจิต  ทัศนา
คนงาน/เพาะชำ
นางสาวพรรณธรา  เมฆฉาย
คนงาน/เพาะชำ
นายรณฤทธิ์  บุญมา
ยาม (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
นายพินิจ  เที่ยงตรง
ยาม (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
นายสุนทร  เที่ยงตรง
ยาม (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
นายสมควร  เที่ยงตรง
ยาม (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,555