บุคลากร

 บุคลากรสถาบันฯ 

 

 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ

 

 

 

นายพิบูลย์  สมประสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธนากร  นุ่นร่ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายสุรวีย์  ยศประสงค์
นักวิชาการศาสนา
นายบุญธรรม  บุตรหนองหว้า
นักวิชาการศาสนา
นายบัณฑิต  ยานะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอังคณา  เมฆฉาย
นักวิชาการศาสนา
นายวิทยา  ยวงอ้น
ช่างศิลป์
นายน้อย  บุญรอด
พนักงานประปา-ไฟฟ้า
นายณภัทร  หม่องสา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสมศรี  ฤทธิ์เดช
ภารโรง
นางวันเพ็ญ  พิรุณดี
ภารโรง
นางวรรณา  จันทร
ภารโรง
นางบุณยวีย์  ยศประสงค์
ภารโรง
นางจันทร์เพ็ญ  บุญรอด
ภารโรง
   
นายสมควร  เที่ยงตรง
ยาม
นายสุนทร  เที่ยงตรง
ยาม
นายรณฤทธิ์  บุญมา
ยาม
นายอรรถพล  ตรีแสน
ยาม
นางสาวพรรณธรา  เมฆฉาย
คนงาน/เพาะชำ
นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เดช
คนงาน/เพาะชำ
นางพรศรี  สุวรรณศรี
คนงาน/เพาะชำ
นางอำพร  ฤทธิ์เดช
คนงาน/เพาะชำ
 
นายสมจิต  ทัศนา
คนงาน/เพาะชำ
นายสนิท  ฤทธิ์เดช
คนงาน/เพาะชำ
นายประหยัด  ทอนกระโทก
คนงาน/เพาะชำ
 

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 507,955