ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

สถาบันพระสังฆาธิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนาและผู้เกี่ยวข้องกับศาสนาทุกประเภท
(2) สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
(3) ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
(4) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
(5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,636