โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 33 รูป/คน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 323,514